• Kontakt oss!

    Har du lyst til å trene sammen med oss?

    Eller bare har noen spørsmål?

    Ta kontakt! :)

  • open panel

Statutter

Statutter vedtatt på årsmøtet 22/1-2005.

§ 1 NAVN
Klubbens navn skal være Raballder innebandy, og skal sortere under Raballder Sportsklubb.

§ 2 FORMÅL
Klubbens formål er å være et sportslig og sosialt tilbud til først og fremst skal rettes mot homofile og lesbiske som ønsker å spille innebandy. Dog skal det ikke settes hindringer for andre som ønsker medlemskap, såfremt vedkommende er informert og innforstått med klubbens statutter. Raballder innebandy skal stå aktivt frem og bidra positivt til åpenhet omkring homofili og idrett. Videre skal klubben engasjere seg i å skape et nasjonalt og internasjonalt felleskap av innebandyklubber for homofile.

§ 3 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens øverste besluttende organ. Møte og stemmerett på generalforsamlingen har de som har betalt medlemskontigent fra foregående sesong. Medlemmer som har kommet til i inneværende sesong har møte og talerett, men ikke stemmerett. Medlemmene skal ha skriftlig innkallelse minst en uke i forveien. Som skriftlig innkallelse gjelder også innkallelse pr. elektronisk post. Generalforsamlingen skal primært avholdes innen kalenderårets første måned.

Klubbens styre skal under generalforsalingen legge frem årsberetning, hvor følgende skal inngå:
- Oversikt over klubbens økonomi (egen regnskapsrapport)
- Oversikt over klubbens aktiviteter/meritter fra foregående sesong
- Medlemsregister
- Budsjett for neste år
- Fremtidsutsikter (strategi og aktivitetsplan)

Årsberetning skal godkjennes av Generalforsamlingen

Det kan innkalles til ekstraordinær Generalforsamling ved behov. Alle vedtak på generalforsamlingen skal protokollføres. Klubbens statutter kan kun endres gjennom vedtak i Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

§ 4 STYRE
Klubbens styre skal bestå av minst 3 medlemmer, som Generalforsamlingen velger enkeltvis 1 år av gangen. Styret skal foruten leder bestå av økonomiansvarlig og sekretær. Styret velger selv nestleder.

Styret skal i god tid før Generalforsamlingen utnevne en valgkomite. Valgkomiteen skal innstille aktuelle kandidater til styret. I innkallelsen til Generalforsamlingen skal det framgå hvilke medlemmer som forlater styret, og hvilke verv vedkommende har hatt.

Styret skal i samarbeid sørge for den daglige driften av klubben, se til at de formål og intensjonner som er nedfelt i klubbens statutter følges, samt sørge for at de vedtatte budsjetter overholdes.

Styret står fritt til å delegere enkeltoppgaver til andre medlemmer i klubben. Alle ordinære medlemmer har plikt til å ta på seg delegerte oppgaver, så fremt de er i stand til å utføre dem.

§ 5 ØKONOMI
Klubbens økonomi skal i hovedsak basere seg på medlemskontigenter. Kontigentsatsene skal vedtas av Generalforsamlingen for ett år av gangen, og inndeles i to halvårige innbetalinger, normalt med forfall 1. september og 15. januar. Det skal opereres med rabattert sats for studenter, arbeidsledige og vernepliktige. Utover medlemskontigenten skal klubben søke å finansiere sin virksomhet i form av fester og andre sosiale arrangementer, støttemedlemskap, dugnader og lignende det skal også arbeides for å skaffe klubben sponsorer og/eller andre bidragsytere.

Styret legger frem forslag til medlemskontigent på Årsmøtet.

Kontigenten må være betalt før Årsmøtet avholdes. Hvis foreslått kontingent blir endret på Årsmøtet, vil en eventuell forskjell bli tilbakebetalt eller innkrevd.

§ 6 UTESTENGELSE
Klubbens styre står fritt til å utestenge medlemmer som i alvorlig grad bryter med klubbens statutter. Forhold som legges til grunn for en utestengelse kan være;

- gjentatte uteblivelser av økonomisk utestående hos klubben, for eksempel medlemskontigent og turneringsutgifter.
- atferd under arrangementer i klubbens navn som strider med norsk lovgivning, for eksempel nytelse av ulovlige rusmidler eller voldelig atferd.

Avgjørelser vedrørende et medlems utestengelse tas etter styrets skjønn, og må fremlegges skriftlig for den utestengte. Den utestengte kan påklage avgjørelsen til klubbens generalforsamling.

© 2011 Raballder Innebandy